Trại

Trại gia đình hàng năm

We hold an annual three-day weekend camp for families. The Camp provides parents and children with an opportunity to meet socially in a supported environment for fun, relaxation, social and emotional peer support.

Thời Gian:  January each year

Gữi Trẻ : Cần có sự giám sát của phụ huynh cho con tại trại

Phí Tổn: Được trả bởi các kế hoạch NDIS cá nhân

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh