Support & Activities

Trang chủ / Support & Activities
Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn

VFSN hỗ trợ các nhóm người sau:

  • Phụ Huynh, người chăm sóc và gia đình của trẻ em Việt Nam (ở mọi lứa tuổi) bị khuyết tật cư trú ở vùng đô thị phía tây Melbourne
  • Các gia đình Việt Nam có khuyết tật trên khắp Victoria (nhận thức và thông tin về khuyết tật)
  • Các nhóm cộng đồng và cơ quan cung cấp dịch vụ đang tìm cách hỗ trợ các gia đình Việt Nam bị khuyết tật (nhận thức và lời khuyên về văn hóa)

Thông tin và giới thiệu

VFSN cung cấp trao đổi thông tin và hướng đẫn cho các gia đình Việt Nam có con bị khuyết tật sống ở Melbourne và trên toàn nước Úc.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh

English English Vietnamese Vietnamese