Cập nhật coronavirus

Để biết thông tin sức khỏe chung về COVID-19, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng Brimbank:

https://www.brimbank.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-information-vietnamese

Để biết thông tin sức khỏe tổng quát bằng tiếng việt về hỗ trợ mà bạn có thể truy cập nếu bạn bị ảnh hưởng bởi tình huống COVID-19, vui lòng truy cập tại đây:

https://www.brimbank.vic.gov.au/emergency-information/coronavirus-covid-19