Dịch vụ cộng đồng

Liên kết đến các dịch vụ và tài nguyên cộng đồng quan trọng

Cơ quan hỗ trợ người khuyết tật trong cộng đồng dân tộc (ADEC

Cung câp các dịch vụ và hỗ trợ cho người khuyết tật từ các nhóm dân tộc, người chăm sóc và gia đình của họ tham gia đầy đủ với tư cách là thành viên của cộng đồng Victoria

Điện thoại: 9480 7000 (Văn phòng Preston)

website: adec.org.au

AMAZE

Amaze xây dựng sự hiểu biết về tự kỷ trong cộng đồng và cung cấp thông tin và tài nguyên cho người tự kỷ, gia đình, chuyên gia, chính phủ và cộng đồng rộng lớn hơn

Điện thoại: 1300 308 699

website: amaze.org.au

Người chăm sóc Victoria

Cơ quan Người chăm sóc Victoria là tiếng nói toàn bang dành cho những người chăm sóc gia đình, đại diện và hỗ trợ cho những người chăm sóc tại Victoria.

Phone 1800 514 845

website: www.carersvictoria.org.au

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Cung Cấp hỗ trợ khuyết tật cho những người khuyết tật về trí tuệ, thể chất, cảm giác, nhận thức và thần kinh.

Điện thoại: 1300 650 172

website: services.dhhs.vic.gov.au/about-disability-service

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Cung câp thông tin về liên lạc để có hỗ trợ cho người khuyết tật

Điện thoại: 1800 783 783

website: services.dhhs.vic.gov.au/disability-supports-and-service-contacts

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Information about programs that give parents the right support to build their skills and confidence and have been proven to make a difference for children and families.

Điện thoại: 1300 650 172

website: services.dhhs.vic.gov.au/parenting- support

Tìm dịch vụ Infoxchange

Công cụ tìm các dịch vụ y tế, phúc lợi và cộng đồng.

website: serviceseeker.com

Dịch vụ hội đồng địa phương

Thông tin về cách liên hệ với Hội đồng địa phương của bạn và các lĩnh vực dịch vụ khác nhau mà họ có thể cung cấp.

website: knowyourcouncil.vic.gov.au

Chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia

NDIS cung cấp hỗ trợ cho những người đủ điều kiện bị khuyết tật về trí tuệ, thể chất, cảm giác, nhận thức và tâm lý xã hội. Hỗ trợ can thiệp sớm cũng có thể được cung cấp cho người khuyết tật đủ điều kiện hoặc trẻ chậm phát triển.

Điện thoại: 1800 800 110
website: ndis.gov.au/contact

VALID

Cơ quan bênh vực Valid tại Victoria dành cho những người khuyết tật (VALID) là tổ chức cao nhất trong lĩnh vực khuyết tật Victoria đại diện cho người lớn bị thiểu năng trí tuệ và gia đình họ.

Điện thoại: 9416 4003
website: valid.org.au

Dịch vụ phiên dịch TIS

Dịch vụ này có sẵn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở Úc, cho phép những người không nói tiếng Anh truy cập độc lập các dịch vụ và thông tin qua điện thoại. Phần lớn các dịch vụ TIS miễn phí cho những người không nói tiếng Anh. Cơ quan bạn đang liên hệ sẽ chấp nhận các khoản phí cho dịch vụ thông dịch.

Điện thoại: 131 450
website: tisnational.gov.au

Cộng đồng người Việt ở Úc - Vic

Các dịch vụ dành cho người khuyết tật của VCA Vic cung cấp một loạt các hỗ trợ cho các gia đình. Sự hỗ trợ cung cấp một cầu nối để liên kết các gia đình với các dịch vụ chính do rào cản ngôn ngữ.

Điện thoại: 9689 8515
website: vcavic.org.au