Chính sách bảo Mật & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chính sách bảo mật

Nhóm gia đình Việt Nam cần thiết đặc biệt (VFSN) cam kết bảo vệ tất cả thông tin cá nhân được thu thập theo Nguyên tắc bảo mật có trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư 2014 và Đạo luật hồ sơ sức khỏe 2001. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các chức năng sau:

  • Cung cấp hỗ trợ cho các gia đình Việt Nam có một thành viên gia đình bị khuyết tật.
  • Đánh giá và sàng lọc các thành viên tiềm năng hoặc tình nguyện viên.
  • Để xử lý và thừa nhận đóng góp và hỗ trợ.

We only collect personal information that is required for these purposes. You are not required to provide information but failure to do so may impact VFSN’s ability to provide support, or process your member/volunteer application or donation.

VFSN sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi chúng tôi được yêu cầu vì lý do pháp lý hoặc khi có vấn đề về an toàn hoặc bảo vệ trẻ em.

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ an toàn và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào bị mất, bị lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Dữ liệu xác định sẽ được cung cấp cho các cơ quan chính phủ theo yêu cầu và sẽ được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch VFSN.


Từ chối trách nhiệm

Trang web này được cung cấp cho thông tin chung. VFSN không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng nội dung của trang web này là chính xác, xác thực hoặc đầy đủ hoặc thông tin trong trang web này phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn nên đánh giá xem thông tin là chính xác, xác thực hay đầy đủ và khi thích hợp, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, VFSN loại trừ trách nhiệm đối với mọi mất mát (bao gồm mất do virus) do sử dụng hoặc phụ thuộc vào trang web này. VFSN có thể sửa đổi tài liệu rút tiền trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Trang web này có thể được xem trên hầu hết các thiết bị điện tử có khả năng duyệt internet, tuy nhiên VFSN không chịu trách nhiệm đối với các lỗi / khó khăn trong việc hiển thị trang web này ở bất kỳ định dạng nào khác.

Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài. VFSN không kiểm soát các nguồn bên ngoài này và không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web đó hoặc cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào các trang web đó. VFSN không xác nhận bất kỳ trang web bên ngoài nào và không đảm bảo rằng chúng là chính xác, xác thực hoặc hoàn chỉnh. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web bên ngoài nào được điều chỉnh bởi các điều khoản của trang web đó. Việc cung cấp một liên kết đến một trang web bên ngoài không cho phép bạn sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, giao tiếp hoặc bằng bất kỳ cách nào đối phó với tài liệu trên trang web đó.

Việc bao gồm bất kỳ địa chỉ email nào trên trang web này không đồng ý nhận các tin nhắn điện tử thương mại hoặc SPAM không được yêu cầu.

English English Vietnamese Vietnamese