Thành viên

Trở thành hội viên

Vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn bằng cách sử dụng mẫu liên lạc nếu bạn muốn trở thành hội viên của VFSN

Hội Viên dành cho các gia đình gốc Việt cư trú tại Victoria có con (ở mọi lứa tuổi) bị khuyết tật.

Bạn có thể hoàn thành mẫu thành viên của chúng tôi tại đây , or alternatively use the biểu mẫu được thiết lập tại liên kết này.

Please note: There is no membership fee this year due to the COVID -19 crisis.