Ước Vọng, Nhiệm Vụ và Mục Tiêu

Ước vọng của chúng tôi là:

Một cộng đồng trong đó các gia đình Việt Nam có con em khuyết tật được sống với sự tôn trọng và nhân phẩm, đạt được hạnh phúc và năng lực tối ưu của họ, đồng thời được hiểu và chấp nhận mà không bị phán xét và kỳ thị.

Nhiệm vụ của chúng tôi là:

Giúp các gia đình Việt Nam có con em khuyết tật cảm thấy được kết nối, hy vọng, có khả năng và nguồn lực để mọi thành viên trong gia đình đạt được tiềm năng của họ, tham gia vào cộng đồng và cuộc sống của họ được tốt đẹp, dễ dàng và hạnh phúc hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là:
  • Tăng cường hạnh phúc và xây dựng các kỹ năng, sức mạnh, động lực và năng lực của phụ huynh và người chăm sóc.
  • Nâng cao phúc lợi, kỹ năng, năng lực và sự phát triển của trẻ em Việt Nam và thanh niên khuyết tật và tạo điều kiện cho họ tham gia tích cực và có ý nghĩa vào cộng đồng.
  • Giúp các gia đình hiểu và chấp nhận khuyết tật và có sự tự tin để sống cuộc sống của họ với hy vọng, nhân phẩm và sự tôn trọng.
  • Cung câp các tài liệu khuyết tật tiêng Việt và tiêng Anh để các gia đình có thể kết nối với thông tin, tài nguyên, các dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ khi cần.
  • Thúc đẩy và ủng hộ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng người Việt liên quan đến dịch vụ khuyết tật.