Lịch Sử

Lịch sử của các gia đình Việt Nam với nhóm nhu cầu đặc biệt

Nhóm được thành lập năm 2003 nhằm nâng đỡ tình cảm và hạnh phúc cho các gia đình Việt Nam có khuyết tật.

Ngày nay, VFSN cung cấp hỗ trợ cho các gia đình ở phía tây Melbourne và cho cộng đồng rộng lớn hơn.

Các chương trình của chúng tôi xây dựng các kỹ năng, kết nối, hiểu biết văn hóa Việt Nam và xây dựng hạnh phúc.