Lời cảm ơn

Hội Khuyết Tạt Việt Úc rất biết ơn sự hỗ trợ đã được cung cấp bởi:
  • Cơ Quan Extended Families
  • Cơ Quan gia đình Mackillop
  • Bộ Nhân Dụng
  • Cơ Quan Đa Văn Hoá
  • Người chăm sóc Victoria
  • Hội đồng thành phố Brimbank

Đặc biệt Cơ Quan Extended Families và hội đã có mối quan hệ từ năm 2004. Cơ Quan Extended Famiies timf hiểu nhu cầu của cộng đồng, hỗ trợ chúng tôi xây dựng các dịch vụ dành riêng cho các gia đình Việt Nam bị khuyết tật.

Mối quan hệ tích cực và hỗ trợ này đã tiếp tục trong những năm qua và đã giúp chúng tôi liên kết với các cộng đồng quan trọng khác, đảm bảo khả năng tồn tại và sức mạnh liên tục của VFSN Inc.